Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
jelke-2018 Birokrati Python 3 0/100Napačen odgovor (WA) 04. okt '18 @ 20:06

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/9 8,512 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​gregor
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​/gregor
<<<EOF>>>
#2 9/9 8,598 MiB 0,000 s OK
#3 0/9 8,531 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​a
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​/a
<<<EOF>>>
#4 9/9 8,516 MiB 0,000 s OK
#5 0/9 8,645 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​/asdf/asd/fgs
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​/asdf/asd/fasd/fa/dsf/asdf/asd/fqwe/rq/w/asdf/asd/f/asdf/qw/e/qwe/fasd/f/asd/fqw/er/qwe/rawd/fas/df/qwe/rq/we/rfasd/fgasd/f/we/r/qwef/asd/fa/sdf/af/qwe/r/qwe/gsd/gsd/fg/sdf/g/qwe/fe/rg/sdf/gsdf/g/sdfg/sdf/gsd/fgs/dg/sdg/sdfg/sdfgsd/fgwe/wgsd/fgs
<<<EOF>>>
#6 0/9 8,789 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​/tmbldzrayz/smmpvfujlf/smmpvfujlf/tmbldzrayz/smmpvfujlf/dccqqnticm
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​/dccqqnticm
<<<EOF>>>
#7 0/9 9,207 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​kudcmrxjbecyxkqzmaefrtyadgkyqznjzjycryrzkjdtpfuvqerffpuagsnlumushkjclbekctkxesbhkkssyfnkiylqsimadvpyyovhqioaxfrshgnbammcgymnolgumyngfiuxhbtepnyjzuztzhoqmvgadbeedhexyofuejyxollnyisvltaljbhpkolhznlmphgkqryspqhugrzedzvxtslkkpezvjiasmufsxlmaakm
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​/fsvpyakiuucmsspgkivisxnkjyjtvfhfksbqacdiojbktiehbjrjygijzkftlgnyltlgqifhvmfhdiuvunqmzveymlsifdhfcxgsqpaoykfbxfbgtbslohcvfyrrurxjjejnuksgcroklvpujonrlfoychysxsrzivtpyrotyaymevmlvoolymbngieooijkhaipojezlfixdlrnsqkjjyxsdijzmqmelzdhefctoxpcnbsj
<<<EOF>>>
#8 0/9 10,520 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​/iyurv/jzzpe/jouxi/jhmgj/bxrax/glkzh
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​/glnxs/xqecz/eslji/bksfe/iyurv/glkzh
<<<EOF>>>
#9 0/9 10,191 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​/idfvl
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​/fcnie/khbpp/pcava/lnmlz
<<<EOF>>>
#10 0/9 20,211 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​/k/x/x/k/o/k/z/z/m/x/m/x/x/z/o/k/o/x/o/k/x/k/x/z/z/z/z/k/o/m/m/m/x/z/z/z/o/k/m/x/x/z/z/k/z/k/x/k/k
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​/o/x/m
<<<EOF>>>
#11 0/10 8,539 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​a
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​/a/a/a/a/a/a
<<<EOF>>>

Ocenjevani program (birokrati.py):
class Oddelek:
  def __init__(self, ime):
    self.ime = ime
    self.uradniki = []
    self.pododdelki = []
    self.poslatan = False
  def dodaj(self, navodilo, koda):
    '''navodilo je array'''
    if len(navodilo) == 1:
      self.uradniki.append((navodilo[0], koda))
    else:
      naselFlag = False
      for o in self.pododdelki:
        if (o.ime == navodilo[0]):
          o.dodaj(navodilo[1:], koda)
          naselFlag = True
          break
      if not naselFlag:
        odl = Oddelek(navodilo[0])
        odl.dodaj(navodilo[1:], koda)
        self.pododdelki.append(odl)
  
  def __lt__(self, other):
    return self.ime < other.ime
  
  def sortiraj(self):
    self.uradniki.sort()
    self.pododdelki.sort()
    for p in self.pododdelki:
      p.sortiraj()

  def printrok(self):
    print(self.ime)
    print(self.uradniki)
    for p in self.pododdelki:
      p.printrok()

i = "a"
podatki = []
birokracija = Oddelek("root")

try:
  while i != "":
    i = input()
    navodilo, koda = i.split()
    podatki.append((navodilo, koda))
    navodilo = navodilo.split("/")
    
    birokracija.dodaj(navodilo[1:], koda)
except:
  pass

birokracija.sortiraj()
#birokracija.printrok()

trenutni = birokracija
prvi = "tvoja mama"

#print("%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5")

while True:
  #print(trenutni.uradniki)
  #print(trenutni.pododdelki)
  if len(trenutni.uradniki) > 0:
    prvi = trenutni.uradniki[0]
    #print("HERE")
    break
  else:
    trenutni = trenutni.pododdelki[0]

ime, obtozba = prvi
obtozba = obtozba.split(".")
#print(obtozba)
trenutni = birokracija
predpona = "/"
while True:
  if len(obtozba) == 1:
    if int(obtozba[0]) > len(trenutni.uradniki):
      print(predpona[5:] + ime)
      break
    else:
      if trenutni.poslatan == True:
        print(predpona[5:] + ime)
        break
      
      trenutni.poslatan = True
      ime, obtozba = trenutni.uradniki[int(obtozba[0])-1]
      obtozba = obtozba.split(".")
      trenutni = birokracija
      predpona = "/"
  else:
    if int(obtozba[0]) > len(trenutni.pododdelki):
      print(predpona[5:] + ime)
      break
    else:
      predpona += trenutni.ime + "/" 
      trenutni = trenutni.pododdelki[int(obtozba[0])-1]
      obtozba = obtozba[1:]