Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
jam-2018 Birokrati Python 3 0/100Napaka med izvajanjem / ob izhodu (RTE) 04. okt '18 @ 20:00

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 9/9 8,422 MiB 0,000 s OK
#2 9/9 8,340 MiB 0,000 s OK
#3 9/9 8,410 MiB 0,000 s OK
#4 9/9 8,418 MiB 0,000 s OK
#5 0/9 8,324 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 5, in <module>
  a, b = input().split(' ')
EOFError: EOF when reading a line
#6 0/9 8,348 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​/dccqqnticm/tmbldzrayz/smmpvfujlf/smmpvfujlf/smmpvfujlf/dccqqnticm/tmbldzrayz/dccqqnticm/smmpvfujlf
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​/dccqqnticm
<<<EOF>>>
#7 0/9 8,426 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​/acjobayfsdlmebczxxyrtyocfrrbolomjxseuxxdutryxpucnhbqszoflnmgnyxmhkrvakjghduirypicogpomtkbtkcfhelbnbnndnicdcfggvpuqmlzzsncbbxpmrappnhbooypmllzjhisxhhtfjqimvefjtsobeiseuvjrsxvpbzfdhpvpxslstcjlnjvgmdajhhmkkkrrenhmvuismmceehhinomhvizjhggmmkznbl
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​/fsvpyakiuucmsspgkivisxnkjyjtvfhfksbqacdiojbktiehbjrjygijzkftlgnyltlgqifhvmfhdiuvunqmzveymlsifdhfcxgsqpaoykfbxfbgtbslohcvfyrrurxjjejnuksgcroklvpujonrlfoychysxsrzivtpyrotyaymevmlvoolymbngieooijkhaipojezlfixdlrnsqkjjyxsdijzmqmelzdhefctoxpcnbsj
<<<EOF>>>
#8 0/9 8,332 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​/bksfe/bksfe/qhypr/echsa/grpki/regcm/mhdfk/oajnz/gqahp
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​/glnxs/xqecz/eslji/bksfe/iyurv/glkzh
<<<EOF>>>
#9 0/9 8,332 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​/fcnie/khbpp/lnmlz/pcava/pcava/idfvl/idfvl/lnmlz/lrtbd/dzxfm
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​/fcnie/khbpp/pcava/lnmlz
<<<EOF>>>
#10 0/9 8,441 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​/o/o/x/k/o/x/z/x/x/o/m/z/z/z/x/x/x/x/m/z/z/z/k/x/x/m/x/x/m/m/o/x/x/z/m/m/m/x/k/x/z/m/o/z
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​/o/x/m
<<<EOF>>>
#11 10/10 8,344 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (main.py):
vhodi = []

for i in range(4):
  a, b = input().split(' ')
  vhodi.append([a[1:].split('/'), b, [], False])

vhodi.sort(key=lambda x: x[0])

depth = 0

while True:
  changed = False
  osebai = 0
  oddeleki = 0
  prejoseba = ''
  prejoddelek = ''

  for vhod in vhodi:
    if depth < len(vhod[0]):
      if depth == len(vhod[0]) - 1:
        if vhod[0][depth] != prejoseba:
          prejoseba = vhod[0][depth]
          osebai += 1
        vhod[2].append(osebai)
      else:
        if vhod[0][depth] != prejoddelek:
          prejoddelek = vhod[0][depth]
          oddeleki += 1
        vhod[2].append(oddeleki)
      changed = True

  depth += 1

  if not changed:
    break

mapf = {}

for vhod in vhodi:
  vhod[2] = '.'.join(map(str, vhod[2]))
  mapf[vhod[2]] = vhod

vhod = vhodi[0]
while True:
  if vhod[1] not in mapf:
    print('/' + '/'.join(vhod[0]))
    break
  vhod[3] = True
  novi = mapf[vhod[1]]
  if novi[3]:
    print('/' + '/'.join(vhod[0]))
    break
  vhod = novi