Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
rektifikatorji-2018 Droni Java Se ne prevede 10. maj '18 @ 18:48

Izpis prevajalnika:
Drone.java:1: error: package factory does not exist
import factory.Rand;
       ^
1 error

Ocenjevani program (Drone.java):
import factory.Rand;

import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class Drone {

  int[] s1 = new int[3];
  int[] e1 = new int[3];
  int[] s2 = new int[3];
  int[] e2 = new int[3];
  int[] d1 = new int[3];
  int[] d2 = new int[3];

  public Drone(){ }

  public void run(){
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    s1[0] = scanner.nextInt();
    s1[1] = scanner.nextInt();
    s1[2] = scanner.nextInt();
    e1[0] = scanner.nextInt();
    e1[1] = scanner.nextInt();
    e1[2] = scanner.nextInt();

    s2[0] = scanner.nextInt();
    s2[1] = scanner.nextInt();
    s2[2] = scanner.nextInt();
    e2[0] = scanner.nextInt();
    e2[1] = scanner.nextInt();
    e2[2] = scanner.nextInt();

    for(int i = 0; i < 3; i++){
      if(s1[i] < e1[i]) d1[i] = 1;
      else d1[i] = -1;

      if(s2[i] < e2[i]) d2[i] = 1;
      else d2[i] = -1;
    }

    printPosition();

    boolean done = false;
    while (true){
      if(s1[0]==e1[0] && s1[1]==e1[1] && s1[2]==e1[2] && s2[0]==e2[0] && s2[1]==e2[1] && s2[2]==e2[2]){
        break;
      }

      move();
      printPosition();
    }

    printPosition();
  }

  void printPosition(){
    String pos = String.format("(%d %d %d) (%d %d %d)", s1[0],s1[1],s1[2], s2[0],s2[1],s2[2]);
    System.out.println(pos);
  }

  void move(){
    int m1 = -1;
    int m2 = -1;

    // try select chords 1
    for (int i = 0; i < 3; i++){
      if(s1[i] != e1[i]){
        m1 = i;
        break;
      }
    }
    for (int i = 0; i < 3; i++){
      if(s2[i] != e2[i] && i != m1 && m1 != -1){
        m2 = i;
        break;
      }
    }

    // try select chords 2
    if(m1 == -1 && m2 == -1){
      for (int i = 0; i < 3; i++){
        if(s2[i] != e2[i]){
          m2 = i;
          break;
        }
      }
      for (int i = 0; i < 3; i++){
        if(s1[i] != e1[i] && i != m2 && m2 != -1){
          m1 = i;
          break;
        }
      }
    }

    // move
    if(m1 >= 0){
      s1[m1] += d1[m1];
    }
    if(m2 >= 0){
      s2[m2] += d2[m2];
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    Drone drone = new Drone();
    drone.run();
  }

}